Regulamin Serwisu mojarodzina.wroclaw.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu, dostępnego pod adresem mojarodzina.wroclaw.pl (nazywanego dalej „Serwisem").
2. Serwis ma na celu wspieranie rodzin, promocję wartości rodzinnych oraz inicjatyw i działań na rzecz rodziny. Można znaleźć na nim informacje dotyczące poradnictwa rodzinnego, prawnego oraz dane teleadresowe wrocławskich placówek wspierających rodzinę. Serwis dostarcza także informacji o działaniach podejmowanych przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, jak również ułatwia poszukiwanie informacji na ten temat. Niniejszy Serwis stanowi własność Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław – dalej nazywanym CIRS.
3. Dane i informacje zawarte w Serwisie są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych.
4. Korzystanie z Serwisu, w tym założenie konta profilowego poprzez Rejestrację jest bezpłatne.
5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Prawa autorskie do Serwisu, aplikacje powiązane z Serwisem oraz wszelkie dane zamieszczone w niniejszym Serwisie chronione są przepisami ustawy z 4 lutego 2006r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i stanowią własność CIRS lub/i autorów udostępniających te informacje za pośrednictwem Serwisu. Żadna część Serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody CIRS.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2013 r.

§ 2 Definicje

1. CIRS – Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego (CIRS) jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław.
2. Serwis – serwis należący do CIRS dostępny pod adresem mojarodzina.wroclaw.pl, na którym zawarte są informacje o inicjatywach i działaniach podejmowanych na rzecz rodziny, informacje dotyczące wydarzeń odbywających się we Wrocławiu, miejsc we Wrocławiu oraz działań prowadzonych przez CIRS.
3. Użytkownik – jest to osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie
i dokonała Rejestracji.
4. Konto – należy przez to rozumieć zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane identyfikacyjne, osobowe, zamieszczane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Administrator – to podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz
Użytkowników Serwisu. Administratorem jest CIRS z siedzibą przy pl. Dominikański 6 we Wrocławiu.
6. Administrator danych osobowych - zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 powołanej ustawy, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest CIRS z siedzibą przy pl. Dominikański 6 we Wrocławiu.
7. Rejestracja – procedura zakładania konta.
8. Regulaminem jest niniejszy Regulamin Serwisu internetowego mojarodzina.wroclaw.pl

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

1. W ramach prowadzenia Serwisu, CIRS umożliwia przeglądanie i zapoznawanie się z opublikowanymi na Serwisie informacjami, publikowanie swoich komentarzy i opinii do zamieszczonych w Serwisie artykułów, zdjęć i wideo, przeglądanie zgromadzonych w Serwisie baz danych, artykułów, zdjęć i wideo, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny.
3. Użytkownik może przeglądać zamieszczone na Serwisie informacje oraz za pomocą swojego Konta może umieszczać w Serwisie informacje. Korzystanie z części funkcjonalności oferowanych przez CIRS możliwe jest dopiero po zalogowaniu się do własnego Konta.
4. Użytkownik może korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
5. CIRS udostępnia Użytkownikowi indywidualne Konto. Przy pomocy osobistego Konta dochodzi do identyfikowania danego Użytkownika w Serwisie. Przypisanie Konta następuje po procesie rejestracji. Dane Konto może być przypisane tylko jednemu Użytkownikowi.
6. Użytkownikowi nie wolno posiadać więcej niż jednego Konta.
7. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:
a) akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków i zastrzeżeń w tym zakresie.
b) przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu internetowego podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu, przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
c) posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (internet) w celu korzystania.
8. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu możliwe jest po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych i informacji, o czym Użytkownik decyduje sam podając wymagane informacje i dane.
9. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie internetowym poprzez samodzielne usunięcie (anulowanie) swojego Konta, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z serwerów, na których są przechowywane. Operacja ta jest nieodwracalna. W Serwisie pozostaną jedynie działania podejmowane przez Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu (dokonane wpisy), bez możliwości jego identyfikacji. Konto takie będzie oznaczone jako „Anonim".
10. Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do Rejestracji i korzystania z Serwisu to:
a) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
b) posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome lub innej kompatybilnej przeglądarki),
c) akceptacja przez przeglądarkę internetową plików "cookies", które zawierają informacje zapisywane przez przeglądarkę na komputerze Użytkownika, które przeglądarka może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera.
11. Rejestracja polega na podaniu nazwy Użytkownika, danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na który następnie przesłane zostanie potwierdzenie chęci posiadania konta w Serwisie. Na tym etapie wymagane będzie utworzenie hasła do Konta.
12. Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika jego nazwy i hasła pozwalającego na dostęp do swojego profilu w Serwisie. Każdy Użytkownik we własnym interesie powinien zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na Konto Użytkownika i dokonywać w nim nieautoryzowanych zmian, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
13. Administrator może zawieszać lub usuwać Konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się naruszenia Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do przeformułowania treści wpisów Użytkowników dla przejrzystości i jednolitości Serwisu.
15. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może usunąć wpis Użytkownika.
16. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu internetowego. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta. Administrator może powiadomić organy ścigania o jakichkolwiek działaniach Użytkownika polegających na próbie destabilizacji Serwisu.
17. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta autorów mogą zostać usunięte przez Administratora.
18. Administrator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Konta, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
19. Zabrania się wykorzystywania Serwisu, w szczególności opcji dodawania komentarzy do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.
20. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania treści bez podania przyczyny, jeżeli dana treść narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.

§ 4. Prawa autorskie

1. Użytkownicy są zobowiązani publikować w Serwisie wyłącznie treści własnego autorstwa, a za każdym razem, gdy posługują się utworami lub wypowiedziami innych osób, zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu. Korzystanie z utworu lub wypowiedzi innych osób wymaga podania autora i źródła, z którego Użytkownik korzysta.
2. Użytkownik publikując treści w Serwisie, jednocześnie upoważnia CIRS do korzystania z utworów oraz treści jego autorstwa bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji.
3. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw Użytkowników do ich utworów i treści zamieszczanych przez nich na stronach Serwisu, w tym w szczególności, do treści zamieszczanych przez nich w komentarzach pod materiałami opublikowanymi w Serwisie.
4. Użytkownicy Serwisu publikują swoje utwory, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. CIRS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu.

§ 5. Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Informacja o dokonaniu zmian w Regulaminie zostanie wysłana do Użytkowników na adres poczty e-mail podany podczas Rejestracji.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest CIRS z siedzibą pl. Dominikański 6 we Wrocławiu, który podejmuje decyzję co do celów i środków przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator danych przetwarza dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024) .
3. Użytkownik ma prawo wglądu do treści przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia.
4.Użytkownik z chwilą dokonania Rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do Rejestracji i korzystania z Serwisu.
5. W przypadku powzięcia przez Administratora danych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych przy Rejestracji może on wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych lub zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy. Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu internetowego przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.
3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu internetowego. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu internetowego i umieszczanie ich w innych miejscach w sieci Internet lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości całkowitego zablokowania ich i kopiowania z Serwisu.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu internetowego zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
10. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11. CIRS zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem internetowym, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
12. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:
a) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie internetowym oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
b) niemożności korzystania z Serwisu internetowego, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.