Regulamin konkursu fotograficznego „Moja Rodzina – Lubię to! 2013”

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Moja Rodzina – Lubię to” organizowany jest przez CIRS – Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6.
2. „Moja Rodzina – Lubię to” to konkurs fotograficzny na zdjęcie pokazujące rodzinę, jej poszczególnych członków podczas pracy, nauki, zabawy, wspólnego spędzania czasu.
3. Konkurs organizowany jest w ramach „Miesiąca Rodziny”, cyklu wydarzeń promujących wartości rodzinne.
4. Konkurs ma charakter społeczny, a nie komercyjny.
5. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie, które w określonym w Regulaminie terminie zarejestrują się w Serwisie mojarodzina.wroclaw.pl oraz prześlą pracę konkursową.
6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym Regulaminie. 

II Przepisy dotyczące prac

1. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu i spełniać następujące kryteria:
· prace w formacie JPG,
· wielkość pliku nie może przekroczyć 3MB,
· minimalny rozmiar pliku powinien wynosić 1000x1000 pikseli,
· uczestnik po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie powinien przesłać zdjęcie za pomocą specjalnie przygotowanego formularza w terminie określonym w niniejszym Regulaminie,
· każde zdjęcie powinno zostać zakwalifikowane przez uczestnika do odpowiedniej kategorii,
· zdjęcia można nadsyłać w pięciu kategoriach: „Dzień z mamą”, „Dzień z tatą”, „Moje dzieci”, „Moi dziadkowie” oraz „Rodzina artystycznie”,
· uczestnik zamieszczając zdjęcie, powinien wpisać jego tytuł;
· każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 5 fotografii, po 1 do każdej kategorii,
· zdjęcia będą publikowane na stronie mojarodzina.wroclaw.pl według kolejności ich nadsyłania,
· zwycięzców konkursu po ogłoszeniu wyników poprosimy o dostarczenie zdjęć w większym formacie,

III Terminy

1. Konkurs trwa od 26 maja do 30 czerwca.
2. Prace należy nadsyłać do 24 czerwca do godz. 10.00.
3. Od 24 czerwca (godz. 14.00) do 30 czerwca (godz. 23.59) na stronie mojarodzina.wroclaw.pl będzie przeprowadzone głosowanie publiczności, które wyłoni po jednym zwycięskim zdjęciu z każdej kategorii oraz 2 wyróżnione zdjęcia z każdej kategorii. Zwycięzcą konkursu zostanie autor zdjęcia, które uzyska największą ilość głosów w danej kategorii. Dwa kolejne zdjęcia w każdej z kategorii z największą ilością głosów, otrzymają wyróżnienia.
4. Zwycięzców konkursu poznamy do 5 lipca.
5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez jednokrotne wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Lista Zwycięzców będzie też ogłoszona na stronie internetowej mojarodzina.wroclaw.pl oraz na fanpage'u Moja Rodzina.

IV Przebieg głosowania

1. Do głosowania będą uprawnione osoby zarejestrowane w serwisie mojarodzina.wroclaw.pl.
2. Każda z zarejestrowanych osób będzie mogła oddać jeden głos dziennie na wybrane zdjęcie w każdej z kategorii.
3. Głosy oddawane będą poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” pod wybranym zdjęciem. 

V Nagrody i wyróżnienia

1. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
2. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do odbioru Nagrody jest zarejestrowana osoba, która przesłała zwycięskie bądź wyróżnione zdjęcie. 

VI Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie. Zdjęcie nadesłane na konkurs będą wykorzystywane do celów konkursowych – jego promocji i organizacji oraz w kolejnych edycjach „Miesiąca Rodziny”.
2. Osoba zgłaszająca zdjęcie do konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę dotyczącą wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach.
3. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska w publikacjach i na stronie internetowej mojarodzina.wroclaw.pl oraz na fanpage'u Mojej Rodziny. 

VII Postanowienia końcowe

1. Jeżeli zgłoszenie będzie wypełnione niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatorów.